วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 1-2

วันที่ 28 (เวลา9.00-16.40 ชดเชย)
-ได้มีการสอบก่อนเรียนในระบบ ChandraOnline e-Learning โดยมีการวัดความรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน โดยข้อสอบจะมีด้วยกัน 20 ข้อ ให้นักศึกษาทำแล้วแจ้งข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอน
- ได้มีการใช้เทคโนโลยีของ Google หรือ Gmail ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก และได้การยอมรับมากที่สุด โดยสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่ให้มากับ web browser (เว็บเบราว์เซอร์) มามากมาย
ทำให้การใช้เทคโนโลยีง่ายขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้น
- Cloud Computing Tools คือการใช้ข้อมูลโปรแกรมประมวลผลและการอัพโหลดไฟล์แบบกลุ่มควัน

  - เรียนเกี่ยวกับการจัีดแบบฟอร์มใบปะหน้าโครงการวิจัยของนักศึกษา การเขียนงานวิจัย โดยให้นักศึกษาดูตัวอย่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยดาวโหลดตัวอย่างจาก>แบบฟอร์มงานวิจัย > งบรายได้นักศึกษา มีด้วยกัน 4 หัวข้อด้วยกัน

 1.แบบฟอร์มใบปะหน้าโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษา
 2.ข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาลัยราชภัฏจันเกษม
 3.สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยของนักศึกษา
 4.ตัวอย่างปกรายงานการวิจัย งบประมาณเงินรายได้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม

สมัครสมาชิก www.surveycan.com (เอาไว้สร้างแบบสอบถาม)
*กิจกรรม- ศึกษาเวบไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในรายวิชาเทคโนโลยี โดยแจ้ง Link ในไฟล์ที่แชร์และสรุปยอดไว้ใน webblock สรุปการเรียนรู้ของตนเองพร้อมรายงานหน้าชั้น

สัปดาห์ที่ 1-2

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2556 สัปดาห์ที่ 1-2 ศึกษาเรื่อง camtasia studio6 วิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ ต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง และแนะนำเรื่องการเรียนการสอนในเทอมนี้ และมีการสอบวัดความรู้ก่อนเรียนใน 
http://chandraonline.chandra.ac.th
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...